NI-120型温度センサー

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu NI-120, Cam bien do nhiet do kieu NI-120