N型温度センサー

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu N, Cam bien do nhiet do kieu N