VSWRの校正。定在波アナライザー。

Hiệu chuẩn máy phân tích sóng đứng VSWR, Hieu chuan may phan tich song dung VSWR