HI3874 질산염 측정 도구 세트


Thang đo

0 to 50 mg/L (ppm) NO₃⁻-N

Độ phân giải

10 mg/L (ppm)

Phương pháp

Giảm cadmi

Số lần đo

100

Loại CTK

So màu

Cung cấp gồm

HI3874 được cung cấp kèm thuốc thử (100 gói), ống thủy tinh và ống so màu

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기