Tải giả điện tử

Electronic Load, Tải, Tải điện tử, tải mô phỏng, tải điện trở, tải giả, nguồn mô phỏng, tải đa năng