Cảm biến đo lưu tốc khí ga dựa trên công nghệ nhiệt

expected string or bytes-like object