Đồng hồ đo áp suất: cách chọn và lắp đặt

expected string or bytes-like object