Mẹo sử dụng điện tiết kiệm và an toàn

expected string or bytes-like object