Phân biệt các loại Đồng hồ vạn năng phổ biến

expected string or bytes-like object