Sử dụng Ổ cắm, Dây phích điện an toàn không phải đơn giản

false