Tiêu chuẩn độ rung theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

expected string or bytes-like object