Tổng giám đốc BEGA đào tạo kỹ thuật tại EMIN

expected string or bytes-like object